Inleiding

In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens De Hallen Studio’s (hierna te noemen wij of de Hallen Studio’s) zowel online (onder meer via onze websites) als offline verzameld en hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken.

In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens om u persoonlijke dan wel zakelijke relatie van dienst te kunnen zijn. Wij zijn er ons van bewust dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld dienen te worden en dat we daar ook duidelijk in moeten zijn. Wij zorgen ervoor dat de nodige organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. In dit privacy beleid omschrijven wij waarom wij persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Wij doen dit naar beste kunnen waarbij het belang van uw privacy en het u goed van dienst te kunnen zijn altijd voorop zal staan.

Verwerking verantwoordelijke 

De Hallen studio’s wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan de Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT Amsterdam. De Hallen studio’s is bereikbaar op 020- 820 820 6 of via email info@dehallenstudios.nl

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens zijn nodig om gevraagde informatie toe te kunnen sturen wanneer u ons bijvoorbeeld benaderd voor een boeking of evenement. Deze persoonsgegevens koppelen wij vervolgens aan uw account om zo een historiegeschiedenis op te bouwen.

Voor marketingdoeleinden stellen wij op basis van uw contacthistorie een profiel op of categoriseren wij u tijdelijk waarmee wij u gericht per e-mail kunnen benaderen met relevante informatie, bijvoorbeeld in verband met programma’s of mogelijkheden tot boekingen.

Voor strategische doeleinden maken wij anonieme analyses op basis van gedrag en achtergelaten informatie.

Om welke gegevens gaat het?
Persoonsgegevens
  • voornaam en achternaam
  • e-mailadres
  • adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
  • telefoonnummer

    Voor derde partijen waaronder zakelijke relaties verwerken wij deze persoonsgegevens voor de crediteuren- en debiteurenadministratie en voor de verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten (productie-) overeenkomt.

E-mail en nieuwsbrieven

Uw e-mailadres wordt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt voor het toesturen van informatie per e-mail over activiteiten van de Hallen Studio’s. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door ons een e-mail te sturen, onder vermelding afmelding e-mailnieuwsbrief naar: info@dehallenstudios.nl

Intrekken toestemming

Indien u voor verwerkingen specifieke toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mail nieuwsbrieven. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken door een mail te sturen aan: info@dehallenstudios.nl

Ontvangers van gegevens

De Hallen Studio’s verstrekt, verkoopt, verhuurt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij zij wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, kunnen wij dienstverleners inschakelen. Bijvoorbeeld voor het toesturen van post. Dit zijn geen ontvangers van gegevens maar verwerkers. Deze dienstverleners verwerken uw gegevens niet voor eigen doeleinden maar uitsluitend in opdracht van De Hallen Studio’s. Deze dienstverleners mogen uw gegevens niet voor eigen of commerciële doeleinden gebruiken.

Beveiliging

De Hallen Studio’s heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door de Hallen Studio’s regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de Hallen Studio’s toegang hebben tot uw gegevens indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

De website www.dehallenstudios.nl is beveiligd, zodat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan de Hallen Studio’s worden verzonden. Hierna worden de persoonsgegevens van onze website verwijderd.

Bewaartermijn

De Hallen Studio’s bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden in dit privacy beleid nodig en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Wanneer u zich via een opt in heeft opgegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich heeft uitgeschreven.
De gegevens van zakelijke relaties worden 7 jaar bewaard.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat de Hallen Studio’s in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@dehallenstudios.nl of via telefoonnummer 020 820 820 6. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Hallen Studio’s via info@dehallenstudios.nl of via telefoonnummer 020- 820 820 6.

Wijzigingen

De Hallen Studio’s behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Cookies